بازدید مدیران بانک کشاورزی

توضیحات:

  • بازدید مدیران بانک کشاورزی ساری از محل کارخانه جهت پروژه ساخت پنجره های آلومینیومی ساختمان سرپرستی استان مازندران 


  • تهیه و تنظیم توسط اصفهان فام مبتکران
    تماس : 0313826
    انتشار خبر در :